Google PlusFacebookYoutube
ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ
Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Училищна документация

 

Правилник за дейността на училището 2023 - 2024 учебна година

Стратегия за развитие 2023 - 2028 година

План за дейността на комисията по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование _ 2023-2024

Годишен план за дейността _2023 - 2024 учебна година

Етичен кодекс на общността

План за обучението по БДП _ 2023–2024

Дневен режим на институцията

Механизъм за предотвратяване разпространението на наркотични вещества в ОУ Граф Н. Игнатиев

План на Училищния координационен съвет за превенция на тормоза_ 2023-2024

Механизъм за действие при родителски конфликти

План за гражданско образование _ 2023-2024

Правилник за вътрешния трудов ред

Мерки за повишаване качеството на образованието

Механизъм за противодействие на тормоза

Прикачени документи

ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ.docx.pdf
ПРАВИЛНИК ШКОЛО.pdf
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ - Gr. Ign.pdf
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО.pdf
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ ЗА 2022-2023.pdf
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ_2020-2024.docx (1).pdf
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА ЗА 2022-2023.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА 2022-2023.pdf
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА 2022-2023.pdf
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА 2022-2023.pdf
ОТЧЕТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА_2022- 2023 г.pdf
ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2022–2023.pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2022-2023.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ _2022- 2023 г.pdf
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 2022-2023.pdf
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ_2022-2023.pdf