Google PlusFacebookYoutube
ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ
Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Училищна документация

План за гражданско образование _ 2023-2024

Годишен план за дейността _2023 - 2024 учебна година

Етичен кодекс на общността

План за обучението по БДП _ 2023–2024

Дневен режим на институцията

Прикачени документи

Правилник за дейността на училището_2023-2024_Гр. Игнатиев.pdf
ПРАВИЛА ЗА ВЪТРЕШНО ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ.docx.pdf
ПРАВИЛНИК ШКОЛО.pdf
ЕТИЧЕН КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ - Gr. Ign.pdf
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО.pdf
ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ ЗА 2022-2023.pdf
СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ_2020-2024.docx (1).pdf
ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА ЗА 2022-2023.pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД ЗА 2022-2023.pdf
ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ ЗА 2022-2023.pdf
ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ ЗА 2022-2023.pdf
ОТЧЕТ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА_2022- 2023 г.pdf
ПЛАН - ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА ЗА 2022–2023.pdf
ПЛАН ЗА КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ 2022-2023.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ _2022- 2023 г.pdf
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН ЗА 2022-2023.pdf
ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ_2022-2023.pdf