Google PlusFacebookYoutube
ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ
Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Архив

Прикачени документи

график консултации по учебни предмети_2022-23 (1).pdf
график консултации с родители_2022 - 23.pdf
График класни и контролни- 2021-2022 уч год..pdf
График_дежурство_учители_2021-22.pdf
График_консултации_уч. предмети_1 срок__2021-22.pdf
6 клас -График за провеждане на компесиращи мерки или проектни дейности.pdf
5 клас-График за провеждане на компесиращи мерки или проектни дейности.pdf
4 клас-График за провеждане на компесиращи мерки или проектни дейности.pdf
Дневен режим.pdf
График за консултации на учителите по учебни предмети.pdf
График за консултации с родители.pdf
График за контролни и класни работи.pdf
График за дежурство на учители.pdf
Програма равни възм. уязвими групи 2021-2022.pdf
Програма и план Превенция ранно напускане.pdf
Правилник за дейността 2021-2022.pdf
Правилник за дейността 2021-2022.pdf
Правилник за вътрешния трудов ред (2).pdf
План за квалификационна дейност_ 2021-2022.pdf
План за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование_2021-2022.pdf
Етичен кодекс на общността (1).pdf
Вътрешни правила за мрежова и информационна сигурност.pdf
План-програма за обучението по БДП.pdf
Правилник за вътрешния трудов ред (1).pdf
Правилник за безопасни условия на обучение и труд.pdf
План на УКС за справяне с тормоза_ 2020-2021.pdf
Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование.pdf
План за насърчаване на грамотността 2020-2021.pdf
План за гражданско образование 2020-2021.pdf
Механизъм за противодействие на тормоза.pdf
Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf
Мерки за повишаване качеството на образованието.pdf
Програма равни възм. уязвими групи.pdf
Стратегия за развитие_2021 -2024.pdf
Годишен план за дейността 2020- 2021 г..pdf
Правилник за дейността на училището _ 2020-2021.pdf
Програма за целодневна организация на учебния ден 2020-2021.pdf
Прогрaмa и план _ Превенция ранно напускане.pdf
Правила за квалификация 2020-2021.pdf
План за квалификационна дейност 2020-2021.pdf
Етичен кодекс на общността.pdf
ГОДИШЕН ПЛАН 2019-20.pdf
Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд .pdf
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД.pdf
ПОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА ДЕЦА И УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ.pdf
СТРАТЕГИЯ за развитие на ОУГраф Н. Игнатиев 2016 -2020.pdf
МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ.docx
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ план.doc
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕ.docx
УЧИЛИЩНИ КОМИСИИ.pdf
СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ.pdf
ПРОГРАМА ЗА ГРАЖДАНСКО.docx