Google PlusFacebookYoutube
ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ
Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

В словото е силата

За извънкласни дейности за обучителни затруднения.
Наименование на групата Български език и литература"В словото е силата
I. Цели:
-да се създава и поддържа у учениците интерес към писането и четенето като средство за общуване и познание;
-да се формират графични умения за съхраняване на графичната правилност при писане; -да се развива
четивната техника до степен, достатъчна за удовлетворяване на възникнала потребност от четене; - да се
развиват уменията за устно и писмено общуване;
II. Очаквани резултати:
-Учениците да владеят графични и четивни техники; -У учениците да се създадат нагласи за самостоятелно
четене с разбиране; -Учениците да могат да общуват устно и писмено;