Google PlusFacebookYoutube
ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ
Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

Проект "Образование за утрешния ден"

  

 

Проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“

Проектът е на обща стойност 104 959 178,01 лева и се финансира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.

 

   ОУ "Граф Н. Игнатиев"   през учебната 2019/2020 г. участва в проекта BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове  с групи в трети и четвърти клас . Ръководители -Ана Панева и Елена Генчева.

В периода Януари 2020 – Юни 2020г. училището сформира два клуба за повишаване на дигиталните умения на учениците, под формата на 70 допълнителни часа. Учениците придобиха увереност при работа с компютър, развиха уменията си да дискутират по зададена тема и да защитават и отстояват позицията си по нея, придобиха нови знания за разработване на самостоятелни и групови проекти, разшириха и задълбочиха практическите и приложните си умения при работа с продуктите на Microsoft Office. Всеки ученик, успешно завърши заниманията по интереси, получи удостоверение за преминато обучение, съгласно Европейска референтна рамка за оценяване на дигитални компетентности

 

Общата цел на проекта се изразява във въвеждането и поддържането в национален мащаб и популяризирането на референтен модел за насърчаване на придобиването на по-голяма цифрова компетентност и въвеждането на системен и комплексен институционален подход на МОН за интегриране на образователните технологии, както и за насърчаване и мотивация за тяхното използване. С проекта се цели отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая.

Специфичните цели на проекта са насочени към:
– усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
– подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
– намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
– модернизиране на методите и средствата за обучение;
– повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
– насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;

Заповед на Министъра на образованието и науката

Информация за проекта

Обща информация за проекта

клуб „Дигитална работилница“ -4 клас

клуб „Дигитална работилница“-4 клас