Google PlusFacebookYoutube
ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ
Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

НП „Осигуряване на съвременна, сигурна и достъпна образователна среда“

Цели на програмата:
- Осигуряване на условия за равен достъп до предучилищно и училищно образование и
повишаване качеството на образователния процес, както и компетентностите и
уменията на децата и учениците;
- Осигуряване на условия за свободен достъп на хора с увреждания и специални
образователни потребности до държавните училища и специализираните обслужващи
звена чрез изграждане на достъпна архитектурна среда;
- Осигуряване на ефективен пропускателен режим в сградите, по-добра организация на
охрана чрез технически средства и подготвени охранители, оптимизирана комуникация
с правоохранителните органи и ефективен контрол в случай на инциденти чрез
възможност за преглед на записите от видеонаблюдение.