ОУ ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ

Основно училище в с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

ОУ Граф Н. Игнатиев - Граф Игнатиево, Пловдив

Нашите ученици гостуваха в Министерство на образованието и науката и поздравиха заместник - министър Деница Сачева и служители по повод празника Василица! Научиха любопитна информация за историята на министерството и министрите, които са отговаряли за българската просвета и образование. Сурвакаха за здраве, плодородие и берекет, почерпиха с вкусна баница с късмети и получиха подаръци!

 

ОУ “ГРАФ Н. ИГНАТИЕВ”

 С. ГРАФ ИГНАТИЕВО, ОБЩ. МАРИЦА, ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

О Б Я В Л Е Н И Е

№ 1 / 03.07.2018 г.

 

Със Заповед № РД-10-508 / 03.07.18 г. на  Директор  на  ОУ “Граф Н. ИГНАТИЕВ” - с. Граф Игнатиево, Община Марица, се открива процедура за провеждането на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 (три) години на недвижим имот - поземлени имоти с ПИ № 17806.26.1 с обща площ от 31,965 дка и ПИ № 17806.26.3 с обща площ от 17,998 дка, начин на трайно ползване „нива”, по кадастралната карта на  с. Граф Игнатиево, общ. Марица, област Пловдив. Начална тръжна цена– 40.00 лв/дка.

        Търгът ще се проведе в 10.00 часа на 20.07.2018 г. в сградата на училището.

       Електронен адрес, на който можете да видите пълния текст на Заповед № РД-10-508 / 03.07.18 г.  е ou-grafignatiev.com   

 

Документация по процедурата може да наметите в Профил на купувача- ВЪТРЕШЕН КОНКУРЕНТЕН ИЗБОР

     

 

Добре дошли на официалния сайт

 

на

 

ОУ Граф Н. Игнатиев - с. Граф Игнатиево, обл. Пловдив

 

 

Актуални новини